Īsdem fermē diēbus īsdem causīs Germānicae legiōnēs turbātae, quantō plūrēs[1], tantō violentius, et magnā spē[2] fore ut Germānicus Caesar imperium alterīus[3] patī nequīret daretque sē legiōnibus vī suā cūncta tractūrīs. duo apud rīpam Rhēnī exercitūs erant: cui nōmen superiōrī[4], sub C. Sīliō lēgātō, īnferiōrem A. Caecīna cūrābat. rĕgĭmen summae reī pĕnĕs[5] Germānicum, agendō Galliārum cēnsuī[6] tum intentum. sed quibus Sīlius moderābātur[7], mente ambiguā fortūnam sēditiōnis aliēnae[8] speculābantur: īnferiōris exercitūs mīles in rabiem prōlāpsus est, ortō ab ūnetvīcēnsimānīs quīntānīsque initiō, et trāctīs prīmā quoque ac vīcēnsimā legiōnibus: nam īsdem aestīvīs[9] in fīnibus Ūbiōrum habēbantur per ōtium aut levia mūnia. igitur audītō fīne Augustī vernācula[10] multitūdō, nūper āctō in urbe dīlēctū, lāscīviae suēta, labōrum intolerāns, implēre cēterōrum rudēs animōs: vēnisse tempus quō veterānī mātūram missiōnem, iuvenēs largiōra stīpendia, cūnctī modum miseriārum exposcerent saevitiamque centuriōnum ulcīscerentur. nōn ūnus haec[11], ut Pannonicās inter legiōnēs Percennius, nec apud trepidās mīlitum aurēs, aliōs validiōrēs exercitūs respicientium, sed multa sēditiōnis ōra vōcēsque: suā in manū sĭtam rem Rōmānam, suīs victōriīs augērī rem pūblicam, in suum cognōmentum adscīscī imperātōrēs.

Recitātiō

recensere

Recitātiō tarda ad faciliōrem perceptiōnem apta.

Adnotātiōnēs

recensere
 1. Germānicae legiōnes octō fuērunt.
 2. ablātīvus causae.
 3. = Tiberiī.
 4. ea legiō, quae “superior” appellābātur, sub Sīliō erat. (sī aliquis Gaius appellātur, id dīversīs modīs dīcī potest: 1: “nōmen alicui est Gāius.” 2: “nōmen alicuius est Gāī.” 3: “nōmen alicui est Gāiō.”)
 5. = apud.
 6. cēnsum agere: tribūta impōnere vel colligere.
 7. moderor -ātus sum dep. 1 alicui [reī]: coercēre, cohibere, restringere aliquem vel aliquod.
 8. ea sēditiō, quae apud īnferiōrem Germanicum exercitum orta erat.
 9. castrīs aestīvīs.
 10. vernācula: sīc appellāta, quia plērīque tīrōnēs lībertī vel servī fuerant, quī lībertātem et cīvitātem adeptī essent, cum in legiōnem cōnscrīberentur.
 11. nōn ūnus haec dīcēbat.