LXVII recensere

Tunc contractōs in prīncipia iussōsque dicta cum silentiō accipere temporis ac necessitātis monet. ūnam in armīs salūtem, sed ea cōnsiliō temperanda manendumque intrā vallum, dōnec expugnandī hostēs spē propius succēderent; mox undĭque ērumpendum: illā ēruptiōne ad Rhēnum pervenīrī. quod sī fugerent, plūrīs silvās, profundās magis palūdēs, saevitiam hostium superesse; at victōribus decus glōriam. quae domī cāra, quae in castrīs honesta, memorat; reticuit dē adversīs. equōs dehinc, orsus ā suīs, lēgātōrum tribūnōrumque nūllā ambitiōne fortissimō cuique bellātōrī trādit, ut hī, mox pĕdĕs in hostem invāderent.

Recitātiō recensere

Recitātiō tarda ad faciliōrem perceptiōnem apta.

Adnotātiōnēs recensere